Mediation

The Mediate Company beschikt over een netwerk van gekwalificeerde MfN-registermediators.

Bent u op zoek naar een mediator om in een conflict van uzelf, uw organisatie of uw cliënt te bemiddelen? Wij kunnen u aan een mediator met de juiste achtergrond helpen.

Nu een mediator inschakelen? Mail dan naar info@themediatecompany.nl of bel 035-300 1089.

U kunt bij ons terecht voor zakelijke conflicten, arbeidsconflicten, commerciële geschillen, samenwerkingsconflicten, echtscheidingsmediations, erfrechtelijke geschillen en familieconflicten.

Wat is mediation?
Mediation is een bijzondere manier van bemiddelen met een gerichte aanpak om partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. Met mediation lost u het conflict op met de persoon met wie u het conflict heeft. U wordt daarbij geholpen door de mediator, een onafhankelijk bemiddelaar. Ingenomen standpunten kunnen vaak worden losgelaten als partijen meer inzicht en begrip krijgen in de onderliggende belangen van henzelf en die van de ander. De mediator geeft geen oordeel maar helpt betrokkenen bij het zoeken naar hun eigen oplossing. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Zo komt u samen tot een oplossing!

Voordelen mediation
Er zijn vele voordelen te noemen van mediation, zeker ten opzichte van het voeren van een rechterlijke procedure.

Gezamenlijke oplossing
Bij mediation wordt geen 'uitspraak van bovenaf' opgelegd. De partijen bepalen samen hoe de oplossing eruit ziet. Vaak komen daar heel creatieve oplossingen uit. Een oplossing die via mediation wordt bereikt wordt meestal goed geaccepteerd en de praktische invulling levert naderhand maar weinig problemen op. Je houdt als conflictpartij dus invloed op de oplossing.

Blik op de toekomst
De relatie tussen conflicterende partijen wordt niet onnodig beschadigd. In de meeste gevallen wordt deze zelfs beter!

Dat is een grote winst van mediation, zeker als u elkaar blijft tegenkomen bijvoorbeeld op de werkvloer, in de zakelijke sfeer of in de omgangsregeling met de kinderen. Samenwerking tussen partijen blijft dus mogelijk!

Snel en goedkoop
Door het informele karakter en de directe aanpak van mediation worden conflicten snel en goedkoop opgelost. Meer dan 65% van alle mediations in Nederland heeft een zeer geslaagde afloop. Een rechterlijke procedure is een tijdrovende bezigheid. Een doorlooptijd van minimaal een jaar is daarbij heel gebruikelijk. Mediations hebben een korte looptijd van doorgaans een aantal weken tot maximaal een aantal maanden.

Vrijwilligheid
U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Als u in mediation gaat betekent het dat u zich zult inspannen om het goed en efficiënt te laten verlopen.

Vertrouwelijkheid
Er moet een vertrouwensband worden opgebouwd of hersteld tussen partijen en de mediator. Alles wat u bespreekt tijdens de mediationgesprekken blijft binnenskamers. Aan het begin van de mediation wordt dat in een mediationovereenkomst nadrukkelijk vastgelegd.

Hoe werkt mediation?
De Mediation begint met het opstellen en ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarin staat onder meer dat alle betrokken partijen hun best doen het conflict op te lossen. Ook tekent u voor de geheimhouding van alles wat binnen de mediation is besproken. Vervolgens start het mediationproces. De mediator spant zich in de kern van het conflict op tafel te krijgen. Het gaat daarbij om de toekomst en wat u echt belangrijk vindt. De mediator helpt u om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Elke partij is verplicht zich daaraan te houden.

Doel Mediation
Doel van een mediation is dat partijen op basis van het inzicht en begrip in de onderliggende belangen, oplossingen bedenken die recht doen aan de belangen van beide partijen. Deze oplossing wordt in de vorm van concrete afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Belangrijk is dat met mediation de partijen zelf de regie houden over de oplossing van hun conflict. Vaak is na afloop van een geslaagde mediation ook de verstoorde relatie geheel of in belangrijke mate hersteld.

MfN-registermediator
Bij The Mediate Company wordt alleen gewerkt met gekwalificeerde MfN-registermediators. U kiest dus voor een mediator die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), dit maakt deel uit van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). MfN-registermediators hebben een door de SKM erkende opleiding gevolgd, zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. Zij werken volgens de Gedragsregels voor MfN-registermediators. MfN-registermediators vallen onder de klachtenregeling SKM en onafhankelijk tuchtrecht. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Alleen MfN-registermediators mogen deze gebruiken.

Kosten
De tarieven van onze mediators liggen tussen de 145 en 250 euro per uur, exclusief BTW.

Het tarief wordt niet afhankelijk gesteld van het resultaat van de mediation.
Door meerdere rechtsbijstandsverzekeraars worden deze kosten vergoed. Informeer dus bij uw verzekeraar of dit ook bij u het geval is.